fbpx

KE przyznała 1,3 mld euro na inwestycje w sektorze odpadowym

KE przyznała 1,3 mld euro na inwestycje w sektorze odpadowym

Komisja Europejska potwierdziła, że Polska wypełniła warunki wstępne w obszarze gospodarki odpadami i tym samym będzie mogła wykorzystać 1,3 mld euro m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na inwestycje w gospodarkę odpadami – poinformował resort środowiska.

Ministerstwo wyjaśniło, że na wypełnienie warunków wstępnych (ex ante) złożyły się:

  • uchwalenie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami do 2022,
  • aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz
  • wprowadzenie w całym kraju jednolitych zasad selektywnej zbiórki odpadów w podziale na papier, metal, szkło, plastik, odpady biodegradowalne.

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek tłumaczył PAP, pieniądze z Unii Europejskiej mają być przeznaczone m.in. na budowę większej liczby tzw. PSZOK-ów, czyli punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Resort dodał, że Komisja Europejska zarekomendowała także jakie zasady powinny być brane pod uwagę przy ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach POIŚ – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska oraz RPO, czyli Regionalnych Programów Operacyjnych.

Trudniej natomiast będzie uzyskać dofinansowanie na np. budowę nowych spalarni śmieci. Jest to związane m.in. z hierarchią sposobu postępowania z odpadami, ponieważ termiczne unieszkodliwianie śmieci powinno następować na końcu. Natomiast wcześniej takie odpady powinny zostać poddane odzyskowi i recyklingowi.

Zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej, pieniądze nie powinny też trafiać na nowe instalacje mechaniczno – biologicznego przetwarzania śmieci lub na działania prowadzące do zwiększania mocy przerobowych istniejących instalacji.

Warunkiem uzyskania wsparcia z Unii Europejskiej było także wdrożenie przez samorządy systemu selektywnej zbiórki odpadów obowiązującego od 1 lipca br. bez opóźnień.

Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) opierać ma się o segregację odpadów w podziale na cztery główne frakcje. Do pojemnika niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło, do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji, np. resztki jedzenia.

Ministerstwo dodało, że Komisja Europejska podkreślała, że dofinansowanie ze środków UE inwestycji w obszarze gospodarki odpadami w województwie mazowieckim „możliwe będzie dopiero po prawidłowym uchwaleniu mazowieckiego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym, czyli tym, który został pozytywnie zaopiniowany przez ministra środowiska”.

źródło: PAP

Dziękujemy za zainteresowanie, wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

Thank you for your interest, we will contact you soon.

Vielen Dank für Ihr Interesse, wir werden Sie bald kontaktieren.